• От 1991 година
  • 088 8372 995
  • office@tonchevandpartners.com

Обявеното в страната Извънредно положение на 13.03.2020 и последвалите събития се отразяват крайно тежко на много различни бизнеси. Десетки дейности имат сезонен характер и са свързани с туристическия бизнес. Тази година, туристически сезон 2020 няма да се състои и това вече може да се каже със сигурност. Целият свят е обхванат от пандемията Коронавирус и придвижването на хора е тотално ограничено по въздух, суша и вода, границите на всички държави са затворени, блокирани са дори пътищата на изходите на областните градове.

С оглед на това съществува правната възможност за прекратяване на договори поради непреодолима сила (форсмажор). При прекратен договор всяка страна трябва да върне това, което е получила, а задълженията отпадат. Всеки един случай следва да се преценя конкретно относно това съществуват ли законовите предпоставки за разваляне поради непреодолима сила.

Не могат да бъдат прекратени договори, които са сключени след обявяване на Извънредното положение, т.е. страните вече са били наясно с форсмажорното обстоятелство. Не могат да бъдат прекратени и договори, които реално не са засегнати от създалата се ситуация.

Адвокатска кантора Тончев и партньори остава на разположение на своите клиенти като изразяваме готовност да Ви консултираме в условията на създалата се ситуация.
Веселина Канатова-Бучкова, доцент по административно право и административен процес
ПАВЛОВИЯТ ИСК СРЕЩУ МНИМИТЕ КРЕДИТОРИ В ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО
30/11/2017
Една много задълбочена и добре написана статия по проблема, взета от вестник КАПИТАЛ, 10.11.2017 (capital.bg)
Опасността от неплащане и необходимостта от обезпечаване на вземанията е съществувала винаги. Проблемите, с които кредиторите се сблъскват при събирането на задължения са свързани почти изцяло с правната рамка, която регулира осъждането на длъжниците и процедурата по принудително събиране на дължимите суми. В много случаи проблемите може да минимизират като се провежда правилна кредитна политика и се използват обезпечения.