• От 1991 година
  • 088 8372 995
  • office@tonchevandpartners.com

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ

Учредяване, вливане, сливане, разделяне, отделяне и прекратяване на търговски дружества, сдружения, фондации, кооперации, граждански дружества и регистрация в съд.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ:
• НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ:
1. Копие от личната карта на едноличния търговец;
2. Трябва да сте избрали име на едноличния търговец, като към него съгласно разпоредбите на ТЗ /търговския закон/ има задължителна добавка от първото и второто или първото и третото име на лицето, което регистрира едноличния търговец;
3. Трябва да знаете седалището и адреса на управление на едноличния търговец;
4. Трябва да знаете предмета на дейност на едноличния търговец – основни дейности, с които ще се занимава търговеца и с наша помощ ще бъдат допълнени по ваш избор и други дейности към предмета;
5. Лично присъствие на лицето, което регистрира едноличния търговец.

ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ - ПРЕКРАТЯВАНЕ:
• НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ:
1. Копие от личната карта на едноличния търговец;
2. Уведомление от съответното НАП /в зависимост от седалището и адреса на управление на едноличния търговец/ по чл.77,ал.1 от ДОПК;
3. Копие от последно съдебно решение, а ако е пререгистриран едноличния търговец номер по ЕИК;
4. Личното присъствие на заявителя;

ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ - ПРОМЕНИ:
• НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ:
1. Копие от личната карта на едноличния търговец;
2. Копие от последно съдебно решение, а ако е пререгистриран едноличния търговец номер по ЕИК;
3. Личното присъствие на заявителя;

ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ - ПРОДАЖБА:
• НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ:
1. Копие от личната карта на едноличния търговец;
2. Копие от последно съдебно решение, а ако е пререгистриран едноличния търговец номер по ЕИК;
3. Личното присъствие на собственика на ЕТ;
4. Личното присъствие на лицето, което ще закупува ЕТ. Ако лицето, което ще закупува е юридическо лице , освен горепосочените документи е необходимо копие от последното съдебно решение на юридическото лице, а ако е пререгистрирано - номера по ЕИК;

/ЕДНОЛИЧНО/ ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ /ЕООД, ООД/ - РЕГИСТРАЦИЯ:
• НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ:
1. Копие от личната карта на едноличния собственик на капитала /при ЕООД/ или копия от личните карти на съдружниците /при ООД/;
2. Трябва да сте избрали име на фирмата;
3. Трябва да знаете седалището и адреса на управление на юридическото лице;
4. Трябва да знаете предмета на дейност на фирмата – основни дейности, с които ще се занимава юридическото лице и с наша помощ ще бъдат допълнени по ваш избор и други дейности към предмета;
5. В случай че управителите са няколко трябва да знаете как ще се управлява дружеството – само заедно, заедно и поотделно или до определена сума заедно и поотделно, а над определена сума само заедно;
6. Разпределение на дяловете на съдружниците /при ООД/ - кой какъв дял от капитала ще притежава;
7. Какъв ще бъде размерът на капитала, който ще внасяте.

/ЕДНОЛИЧНО/ ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ /ЕООД, ООД/ - ПРОМЕНИ:
• НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ:
1. Копие от личната карта на управителя;
2. Копие от последно съдебно решение, а ако е пререгистрирано юридическото лице - номер по ЕИК;
3. Личното присъствие на управителя;
4. Копие от учредителния акт /при ЕООД/ или от дружествения договор /при ООД/;
Ако промяната е свързана с влизане на нов съдружник в юридическото лице е необходимо копие и от неговата лична карта.

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ - ПРОДАЖБА:
• НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ:
1. Копие от личната карта на управителя;
2. Копие от последно съдебно решение, а ако е пререгистрирано юридическото лице - номер по ЕИК;
3. Личното присъствие на управителя;
4. Копие от учредителния акт на ЕООД;
5. Копие от личната карта на лицето, което ще закупува дяловете на ЕООД;
6. Личното присъствие на лицето по т.5