• От 1991 година
  • 088 8372 995
  • office@tonchevandpartners.com

Регистрация
на фирми

Учредяване, вливане, сливане, разделяне, отделяне и прекратяване на търговски дружества...
прочети повече

Недвижими
имоти

Изготвяне и оформяне на документи по сделки с недвижими имоти.


Преговори и
споразумения

Когато страните по един спор са в състояние да проявят разум и воля, то той може да бъде решен...
прочети повече

Процесуална
защита

Процесуална защита, представителство и правна помощ при подготовката и воденето на съдебни и арбитражни дела.

Обезпечения
и гаранции

Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози.

Административни
актове

Правно съдействие пред държавни и общински органи, процесуално представителство при оспорване на актове на администрацията.

Наказателни
постановления

Оспорване на наказателни постановления на пътна полиция, общински и държавни контролни органи.

Несъстоятелност

Участие и представителство в процедури по несъстоятелност, защита на права, представителство.

Трудовоправни
консултации

Изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения, процесуално представителство по трудови дела.

Брачни
договори

Изготвяне на брачни договори и консултации във връзка с тях.


Изпълнителни
дела

Процесуално представителство и съдействие при изпълнителни дела.

Данъчно
право

Консултации. Обжалване актове на данъчната администрация.


Изготвяне
на договори

Изготвяне на граждански и търговски договори.Счетоводство

Водене на счетоводство. Изготвяне на баланси, отчети, счетоводни доклади и одит. Съдействие при съставяне на данъчни и осигурителни документи.

Правно
обслужване

Правно обслужване на търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел.

Помощ за
колеги

Оказване на съдействие на адвокати за справки или получаване на документи по дела от съдилищата в София, Пловдив, Варна и Бургас.

Иск по чл.135 ЗЗД. Павлов иск при запис на заповед

Съществуват вече в практиката немалко случаи на мними кредитори по изпълнително дело...
прочети повече

Иск по чл.135 ЗЗД. Павлов иск срещу мними кредитори

Искът по чл.135 ЗЗД е средство на кредитора, с което той може да се предпази от ...
прочети повече

Временно пребиваване на руски граждани в България

Има няколко варианта за пребиваване на руски граждани в България в зависимост от продължителността на престоя. За издаване на виза...
прочети повече