• От 1991 година
  • 088 8372 995
  • office@tonchevandpartners.com

ВРЕМЕННО ПРЕБИВАВАНЕ НА РУСКИ ГРАЖДАНИ В БЪЛГАРИЯ

Има няколко варианта за пребиваване на руски граждани в България в зависимост от продължителността на престоя. За издаване на виза кандидатът подава, не по-рано от три месеца преди началото на планираното посещение, попълнено и подписано заявление по образец, определен с акт на Министерския съвет

Първият е виза С за краткосрочно пребиваване.

Виза за краткосрочно пребиваване с цел планирано пребиваване се издава на чужденец, който влиза в страната еднократно, двукратно или многократно за общ срок на пребиваване до 90 дни в рамките на всеки 6 месеца, считано от датата на първото влизане. Таксата дължима към Министерството е 60 евро.

При подаване на заявление за издаване на виза за краткосрочно пребиваване кандидатът представя:

1.Редовен документ за задгранично пътуване
2.Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване с личните данни и с положените визи и/или фотокопие на притежаваните разрешения за пребиваване
3.Актуална цветна снимка - паспортен формат
4.Документи, обосноваващи искането за виза, както и копия на тези документи
5. Доказателства, за притежаването на необходимите финансови средства за издръжка в размер на минимум 50 евро за всеки ден от поискания със заявлението за виза престой, или тяхната равностойност в друга свободно конвертируема валута, но не по-малко от 500 евро, или тяхната равностойност в друга свободно конвертируема валута, или документ за предплатени туристически услуги
6. Документи, удостоверяващи притежаването на необходимите финансови средства за осигуряване на настаняване, но не по-малко от 50 евро за всеки ден от поискания със заявлението за виза престой, или тяхната равностойност в друга свободно конвертируема валута, или документ за предплатени нощувки в туристическо място за подслон, или покана-декларация от българско физическо или юридическо лице, с която то се задължава до покрие всички възникнали разходи за периода на пребиваване на чужденеца на територията на Република България
7. Документи, удостоверяващи притежаването на необходимите финансови средства за напускане на страната или билет, а при влизане с управлявано от лицето моторно превозно средство - средства в размер най-малко на 100 евро или тяхната равностойност в друга свободно конвертируема валута
8. Застрахователна полица и копие от нея, издадена от Застрахователно дружество с лиценз за извършване на застрахователна дейност на територията на Европейския съюз, с минимален размер на покритие 30 000 евро. Полицата следва да покрива всички разходи по репатриране, както и за неотложна медицинска помощ и спешно болнично лечение за периода на пребиваване. Кандидатите за многократна виза за краткосрочно пребиваване представят застрахователна полица само за периода на първото планирано посещение

Необходимо е да бъде доказана целта на пътуването:
Напр:
Спорт- Писмо-покана от Министерство за младежта и спорта или от съответен спортен клуб
Туризъм - Неорганизиран /индивидуален/ туризъм:
резервация от българско туристическо място за пребиваване /хотел/; резервация или двупосочен самолетен билет /при подаване на заявлението за виза може да се представи резервация, а при издаване на визата – самият билет/ или доказателства за притежавани средства за завръщане

За целите на частно или бизнес пътуване е необходимо представянето на съответната покана – декларация по образец, заверена от нотариус и от службите за административен контрол на чужденците (дирекция “Миграция” – МВР) и се представят допълнителни документи /удостоверения за актуално и имотно състояние, данъчни декларации и т.н./

Втората възможност е чрез удостоверение за продължително пребиваване в България – с разрешен срок до една година. след като се снабдят с виза D за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до 6 месеца и с право на пребиваване до 180 дни и ако отговарят на някое от условията по чл. 24, ал.1 ЗЧРБ. В случай най-удачно е предложението в т. 6 - ако са представители на чуждестранни търговски дружества, регистрирани в Българската търговско-промишлена палата, т.е. необходимо е руският гражданин да е представител на руско търговско дружество.

За регистрация на търговско представителство е необходимо:

официален документ за регистрацията на чуждестранното лице, издаден от съответния компетентен орган, съгласно националното му законодателство /документът следва да е издаден не по-късно от 6 м. преди датата на регистрация в БТПП/

официален документ за лицата, управляващи и представляващи чуждестранното лице, издаден от органа по предходната точка.

решение на управителния съвет на чуждестранното лице за откриване на търговско представителство в Р България.

специално, нотариално заверено пълномощно в оригинал, издадено от лицето/цата/ по т.2, за лицето упълномощено да регистрира и/или управлява търговското представителство в Р България и обема на предоставените му права.

оригинал/и/ на спесимен/и/ от подписа/ите/ на лицето/та/, представител/и/ в Р България - по право или по специални пълномощия, заверен/и/ пред нотариус или положен/и/ върху специална декларация по образец на БТПП пред оторизиран служител от бюро “Търговски регистър” на Палатата.

Документите трябва да са в оригинални или заверени копия, тъй като в България документите трябва да бъдат преведени и легализирани от преводач, регистриран към дирекция "Консулски отношения" на Министерство на външните работи на Република България – София.

Документите по т.1,2, след лед издаването им от съответния компетентен орган,а документите по т.4 и т. 5, след заверката от нотариус, следва да носят щемпел на оторизираното в договора за правна помощ между България и Русия ведомство.

След представяне на необходимите документи, със съответните заверки и легализации, се издава решение за вписване в ТР на БТПП в рамките на 5-6 работни дни. Възможна е и експресна услуга. Търговското представителство трябва да се регистрира в 7-дневен срок (чл.12, ал.1 от Закона за Регистър БУЛСТАТ) от възникването му в Регистър БУЛСТАТ за получаване на ЕИК (Единен идентификационен код)

Дължимата такса към БТПП е 50 лв., а към Регистър Бултат - 65 лв.

След регистрацията в търговска камара в България и получаване на сертификат и Булстат карта, гражданинът може да кандидатства за виза тип D.

Визата за дългосрочно пребиваване дава право на многократно влизане на територията на Република България в рамките на срока на нейната валидност. Визата за дългосрочно пребиваване се анулира при издаване на разрешение за пребиваване от органите за административен контрол на чужденците. Таксата дължима към Министерството е 100 евро.

Заявлението за издаване на виза за дългосрочно пребиваване се подава само в дипломатическите и консулските представителства по постоянното местоживеене на кандидата или в тези представителства, които са акредитирани за държавата на постоянното местоживеене на кандидата.

При подаване на заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване интервюто с кандидата е задължително. Изключения не се допускат.

Документи, които се представят от кандидата:

При подаване на заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване кандидатът представя :

• Заявление за издаване на виза;
• Редовен документ за задгранично пътуване;
• Копия от страниците на документа за задгранично пътуване с личните данни и с положените визи и/или фотокопия на притежаваните разрешения за пребиваване;
• Актуална цветна снимка - паспортен формат;
• Документи, обосноваващи искането за виза за дългосрочно пребиваване, по реда на Закона за чужденците в Република България и на Правилника за прилагане на ЗЧРБ /сертификат от БТПП и Булстат карта/ , както и документи за притежаваните финансови средства за издръжка и подслон – оригинали и копия от тях

При първоначално подаване на заявление за разрешение за пребиваване лицата, навършили 18 години, с изключение на лицата без гражданство, се изисква да представят и свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чиито граждани са, или от държавата на обичайното им пребиваване

След получаване на виза D в България ще бъдат подадени документи в Сектор Миграция Бургас и ще бъде получена карта за продължително пребиваване в България за срок от 1 година. Този срок може в последствие да бъде продължен като в Сектор Миграция се подава заявление в срок не по-късно от 14 дни преди изтичането на срока за пребиваване

Необходимите документи пред сектор миграция са:

1. копие на редовен документ за задгранично пътуване със страниците на снимката, личните данни, виза по чл. 15, ал. 1 ЗЧРБ, когато такава се изисква, и печата за последното влизане в страната; за сверяване на автентичността на копието се представя и оригиналът на документа за задгранично пътуване;
2. документ за платена държавна такса по чл. 10, ал. 3 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такс - 10 лв.
3. доказателства за осигурено жилище;
4. задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО - 200 лв.
5. (доп. – ДВ, бр. 110 от 2013 г.) доказателства за наличието на достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-малък от минималната месечна работна заплата, минималната стипендия или минималната пенсия за страната, за срока на пребиваване на територията на Република България- 2100 евро
6. свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът, или от държавата на обичайното му пребиваване - при първоначално подаване на заявлението.
7. сертификат за актуална регистрация на търговското представителство в Българската търговско-промишлена палата, издаден не по-рано от един месец преди представянето му;
8. заверено копие на БУЛСТАТ.

При предоставяне на продължително пребиваване се заплаща такса от 500 лв.

14 дни след подаване на документите ще бъде налице произнасяне от страна на миграционната служба, а след това ще бъде издадена карта за продължително за пребиваване. Таксата за услугата е между 45,00 до 250,00 лева, в зависимост от срока за изготвяне

За улесняване на кандидатите за визи, за по-добро и по-бързо визово обслужване, българските консулски служби започнаха поетапно приемане на заявления за визи чрез изнесени визови центрове, организирани от специализираната компания по визово обслужване VFS Global. Понастоящем по този начин могат да се подават заявления за българска виза в следните държави:

РУСИЯ

Москва, Санкт Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казан, Самара, Нижни Новгород, Краснодар, Красноярск, Ростов на Дон, Владивосток, Хабаровск, Иркутск, Уфа, Сочи и Калининград, Омск, Мурманск, Перм и Саратов.